Drodzy Członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego!

W czerwcu zakończy się trzyletnia kadencja Krajowej Rady Koordynacyjnej. Ustępująca KRK jest odpowiedzialna za tworzenie składu nowej rady – wyznacza Lokalne Rady Koordynacyjne i środowiska ZAK, które posiadać będą swoich świeckich przedstawicieli w kolejnej kadencji. Według regulaminu KRK wyznaczone Lokalne Rady Koordynacyjne i środowiska ZAK same decydują o sposobie wyznaczenia lub wyboru świeckiego przedstawiciela do KRK.

 

Dla przypomnienia: 

 

W związku z możliwościami, jakie stwarza nam technika a które od czasów pandemii z większą łatwością wykorzystujemy, chcemy zaangażować w wybór świeckich członków nowej Krajowej Rady jak najwięcej osób spośród nas.

 

Proponujemy taki przebieg wyborów:

do 6.05.2024r. – dokonanie wyboru kandydatów ze wspólnot oraz spośród członków indywidualnych, przesłanie informacji wraz z danymi kontaktowymi kandydata do Sekretariatu KRK (odpowiedzialni: liderzy, koordynatorzy wspólnot oraz przewodniczący KRK wraz z ustępującą KRK ZAK),

do 13 05. 2024r.– zebranie informacji o kandydatach (ankieta wypełniona przez kandydatów),

od 26.05.2024r. – możliwość zapoznania się z kandydatami i zebrania głosów we wspólnotach,

8.06.2024r.– głosowanie w formie hybrydowej – możliwość głosowania będą mieli: członkowie aktualnej KRK, kandydaci do nowej KRK oraz członkowie komisji (zespołów zadaniowych) przy KRK.

 

Ważne

W skład KRK mogą wejść jedynie te osoby, które przynajmniej od roku są członkami Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego i które wyraziły zgodę na kandydowanie.

Podejmując decyzję o kandydowaniu/zgłaszając kandydata należy rozważyć jego/jej dyspozycyjność: KRK zbiera się na zebraniu zwyczajnym przynajmniej raz na kwartał – możliwe jest uczestniczenie w sposób zdalny, możliwe są też zebrania nadzwyczajne.

 

Zadania i kompetencje KRK

 

Szczególną uwagę przywiązuje się do następujących zadań:

– promowanie formacji wstępnej i stałej członków Zjednoczenia, poprzez przygotowywanie odpowiednich programów i wskazówek metodologicznych;
– poszukiwanie priorytetów apostolskich oraz możliwości współpracy z różnymi organizacjami działającymi w Kościele i społeczeństwie polskim;
– promowanie wartościowych inicjatyw sprzyjających regularnemu przepływowi informacji i wymianie doświadczeń pomiędzy wszystkimi organami Zjednoczenia;
– zaangażowanie na rzecz tworzenia sieci Lokalnych Rad Koordynacyjnych, kierując się zasadą pomocniczości.

 

Zgodnie z przepisami art. 72-74 Statutu Generalnego ZAK, do kompetencji KRK należy:

– przyjmowanie do Zjednoczenia proszących o to wspólnot, które spełniają określone wymogi (po uzyskaniu zgody Generalnej Rady Koordynacyjnej);
– przyjmowanie do Zjednoczenia członków indywidualnych na podstawie ich pisemnej prośby, pozytywnej opinii osoby odpowiedzialnej za formację w lokalnych strukturach Zjednoczenia oraz po odbyciu przez nich odpowiedniej formacji wstępnej;
– pozbawianie członkostwa w Zjednoczeniu członków indywidualnych i wspólnot oraz przyjmowanie decyzji o ich odejściu ze Zjednoczenia

 

Więcej informacji na temat KRK ZAK znajdziecie w naszym Statucie Generalnym w częsci IV. Rozdział 3. KRAJOWE RADY KOORDYNACYJNE:

 

z pozdrowieniami i życzeniami powołania członków Krajowej Rady Koordynacyjnej zgodnie z wolą Boża,

Zespół ds. Nowej KRK