30 czerwca 2024

Celebracja Eucharystyczna w ramach przygotowań do Kongresu Generalnego ZAK
Kościół San Salvatore in Onda, Rzym, 26 czerwca 2024 r.

 

Temat: ZAK – nowe perspektywy, nowy horyzont. „Wy jesteście świadkami tych rzeczy” (Łk 24, 48)

 

Drodzy Bracia i Siostry z Rodziny Pallotyńskiej,

To święty papież Paweł VI zapisał te słowa w adhortacji apostolskiej Evangelii Nuntiandii 41 „Współczesny człowiek chętniej słucha świadków niż nauczycieli, a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami”. Ewangelizacja staje się najpotężniejsza, gdy ktoś jest w stanie świadczyć o Zmartwychwstałym poprzez swoje życie.

To Duch Święty uzdalnia nas do dawania świadectwa o mocy Zmartwychwstałego Pana. Te słowa wypowiedział Zmartwychwstały Jezus do swoich uczniów tuż przed swoim odejściem „Gdy otrzymacie Jego moc, będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1:8).

W swoim orędziu na Światowy Dzień Misyjny 2022, opartym na temacie biblijnym „Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8) papież Franciszek powiedział: „Są oni posłani przez Jezusa na świat nie tylko do wypełniania, ale przede wszystkim do życia powierzoną im misją; nie tylko do dawania świadectwa, ale także i przede wszystkim do bycia świadkami Chrystusa. Słyszymy o tym w poruszających słowach Apostoła Pawła: „nosimy nieustannie w swoim ciele konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele” (2 Kor 4:10).
Istotą misji jest dawanie świadectwa o Chrystusie, to znaczy o Jego życiu, męce, śmierci i zmartwychwstaniu, którego dokonał z miłości do Ojca i ludzkości”.

Papież Franciszek dodał w tym samym przesłaniu: „W ostatecznym rozrachunku prawdziwym świadkiem jest „męczennik”, ten, kto oddaje swoje życie za Chrystusa, odwzajemniając dar, który On nam z siebie uczynił. „Podstawowym powodem ewangelizowania jest miłość do Jezusa, którą otrzymaliśmy, doświadczenie zbawienia, które przynagla nas do coraz większej miłości do Niego” (Evangelii Gaudium, 264).
W naszej Rodzinie Pallotyńskiej męczeństwo bł. Józefa Stanka, bł. Józefa Jankowskiego, bł. Ryszarda Henkesa i naszych pięciu argentyńskich męczenników jest wzruszającym przykładam świadectwa ofiarowanego Chrystusowi i Jego Ewangelii poprzez przelanie krwi.

W jaki sposób jako członkowie Zjednoczenia świadczymy o Zmartwychwstałym Panu? Jako jednostki i jako Rodzina Duchowa; jak możemy odnaleźć się w temacie zbliżającego się Kongresu?

Jak mówi nam dzisiejszy fragment Ewangelii (por. Mt 7, 15-20), zdrowe drzewo wydaje dobre owoce; każde drzewo, które nie wydaje dobrych owoców, zostanie wycięte i wrzucone do ognia. Zawsze możemy poznać drzewo po jego owocach. Jakich owoców oczekujemy od członków Zjednoczenia?

Organizujemy międzynarodowy kongres w Rzymie. Z pewnością jest to dobry owoc. Wspieramy wiele projektów społecznych na całym świecie. Rozprzestrzeniliśmy charyzmat Pallottiego aż w 56 krajach świata na całym świecie i służymy ludowi Bożemu. To wszystko są dobre owoce.

Czego nasz Założyciel uczy nas o najbardziej fundamentalnych zasadach duchowych, które powinny inspirować i kierować naszym życiem osobistym i działalnością apostolską? „Masz Ewangelię i to wystarczy”. Te słowa św. Wincentego wyrażają całą jego postawę i podejście do życia duchowego. Jego prostym przesłaniem jest podążanie za Chrystusem przedstawionym w Ewangelii. Rozważając Ewangelię, św. Wincenty był zainspirowany misją Jezusa, który został posłany przez Ojca dla naszego zbawienia. Tak więc, „Jezus jako Apostoł Ojca” był centrum medytacji i naśladowania Pallottiego. Interioryzacja Chrystusa prowadziła Go do świętości życia i wielkodusznego zaangażowania w powszechne apostolstwo, które jest usposobieniem Chrystusa i Jego misji. Doskonałość i apostolstwo przenikają się tak bardzo, że nie ma jednego bez drugiego. Najlepszym przykładem wspólnego ich przeżywania jest Jezus, Apostoł Ojca.

Tak więc duchowe zasady i nauki Pallottiego miały na celu formowanie „człowieka apostolskiego”, w tej jedności kontemplacji i działania osiągniętej na wzór Jezusa i dzięki Niemu. Zaproponował Codzienną Pamięć Praktyczną, aby pomóc swoim naśladowcom w codziennym i praktycznym wpatrywaniu się w Jezusa oraz praktycznie motto „Miłość Chrystusa przynagla nas” To musi dawać nam Chrystusową motywację. Jako członkowie Zjednoczenia jesteśmy świadkami Jezusa, Apostoła Ojca i Jego dzieła zbawienia.

Ponieważ cały Kościół jest zaangażowany w podróż synodalną, jako dzieci Pallottiego jesteśmy tym bardziej wezwani do dawania świadectwa o Kościele, uczestnictwa we wspólnocie i to wspólnocie komunii uczniów-misjonarzy. Są to również podstawowe elementy naszego charyzmatu.

Na koniec podzielę się z wami bardzo konkretnym przykładem chrześcijańskiego świadectwa. Pan Gerard Joseph, lat 56, zmarł na rozległy atak serca 13 czerwca 2024 r. w Bangalore w Indiach. Przez wiele lat był aktywnym członkiem ZAK. Zgodnie z jego życzeniem i przy wsparciu rodziny, jego oczy zostały oddane, dając wzrok czterem osobom. Jego skóra została również zaoferowana do opracowania dla potrzebujących osób. W Bangalore jest wielu członków ZAK, którzy podpisali takie umowy o przekazaniu organów. Są to konkretne działania braterskiej miłości, motywowane miłością Chrystusa i inspirowane przez św. Wincentego Pallottiego.

Módlmy się dzisiaj, abyśmy wszyscy stali się świadkami Zmartwychwstałego Pana i Jego Ewangelii w naszym codziennym życiu. Amen.

 

Jacob Nampudakam SAC
Przewodniczący ZAK

 


👉 IV Kongres Generalny ZAK